fbpx skip to Main Content

Innledning:
– Vi ønsker at du som kjøper skal være fornøyd med kjøp av våre digitale produkter.

Selger
– Markedsnavn: Ammeklinikken AS
– Organisasjonsnummer: 916 157 371 MVA
– Firmanavn: Ammeklinikken AS
– Kontaktadresse: Mosterøyveien 517
– E-post: post@ammeklinikken.no

Priser:
– Alle priser er oppgitt i norske kroner.
– Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter fremkommer.

Avtaleinngåelse:
– Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av oss.

Ordrebekreftelse:
– Når vi har mottatt kjøperens bestilling, sendes det automatisk ut bekreftelse ved ordren. Dette kan vær ordre fra vår webside eller epost.
– Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger innen 30 minutter for å evt gjør endring på ordre.

Betaling:
– Vi vil kreve betaling for varen fra det tidspunkt bestiller varen.
– Vi tar betalt med faktura eller vipps.
– Leietaker under 18 år må ha dokumentasjon fra person over 18 år og kan kun betale via en som er 18 år.

Levering:

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt lenke til innhold som er kjøpt..
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres digitalt, det sendes ingen fysisk vare.

Faktura
– Vi har fullmakt til å ta kredittvurdering, før evt registrering som fakurakunde.
– Alle våre fakturaer har 7 dagers forfall.
– Faktura sendes kun på E-post eller EHF til bedriften.
– Husk at du som bestiller må merke ordre godt hvis vi skal legge med noe merknad på faktura.

Forbehold
– Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler ved beskrivelser og pris.
– Forbehold om at tekniske feil ved webside kan forårsake feil prising.
– Vi tar forbehold om at bilde på websiden, kan avvike fra den produktet som blir tilsendt.

Angrerett
– Det er ikke angrerett på digitale produkter.
– Varer til salgs har vi normal standard angrerett for tilbakelevering ved uåpnet emballasje.
– Kjøper må selve evt dekke retur av varene på egen regning.

Personopplysninger
– Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan utleier kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at utleier skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
– Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte.
– Du samtykker også ved bestilling av ordre at vi kan sende deg andre reklame relaterte informasjon. Du vil ha mulighet for avkreftelse av typisk nyhetsbrev eller andre reklame aktuelle saker.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister sammen. Leietaker kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Angrerett:
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Back To Top